Domů Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

THERMONA, spol. s r.o. se sídlem Stará osada 258, 664 84 Zastávka u Brna, zastoupená p. Mgr. Markem Nováčkem, jednatelem zapsaná v oddíle C, vložce 413 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, IČO: 13692861, DIČ: CZ13692861, tel.: 544 500 511, 544 500 505, fax: 544 500 506, e-mail: thermona@thermona.cz, dále jen „prodávající“

a fyzické nebo právnické osoby při výkonu podnikatelské činnosti, a to na základě kupní smlouvy fyzicky podepsané, uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, či uzavřené na základě závazné objednávky, v níž došlo k odkazu na tyto všeobecné obchodní podmínky, dále jen „kupující“,

společně také jako „smluvní strany“.

I. Použití všeobecných obchodních podmínek

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na smluvní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, a to na základě kupní smlouvy smluvními stranami fyzicky podepsané, uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, či uzavřené na základě závazné objednávky kupujícího, přičemž v kupní smlouvě došlo k odkazu na tyto VOP (dále jen jako „Smlouva“).
 2. Nebude-li v jednotlivých bodech uzavřené Smlouvy stanoveno jinak, platí pro sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím tyto VOP. Podpisem Smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást podepisované Smlouvy a souhlasí s nimi.

II. Předmět smlouvy

 1. Ve smyslu ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely smluvní strany kupní smlouvu, v níž se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
 2. Předmětem koupě bude zboží, které je v nabídce prodávajícího, a to zejména
  • plynové kotle a elektrokotle značky THERM,
  • příslušenství ke kotlům (regulace, odtahy spalin, zásobníky teplé vody atd.)
  • solární sety THERMONA,
  • náhradní díly ke kotlům,
  • další zboží dle vzájemné dohody a objednávky.

III. Vznik smlouvy

 1. Smlouva vzniká především uzavřením písemné kupní smlouvy. Smlouva však může být uzavřena na základě závazné objednávky kupujícího adresované prodávajícímu zejména poštou, faxem, e-mailem, telefonicky, při použití tzv. prostředků komunikace na dálku nebo předané osobně v provozovně prodávajícího. Případné telefonické objednávky je nutno doložit písemně, v opačném případě nemusí být prodávajícím akceptovány.
 2. Prodávající na základě řádné závazné objednávky kupujícího zašle nebo předá kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky, nebo sdělí, že objednávka nebyla částečně nebo zcela přijata.

IV. Objednávky, cenové nabídky

 1. Cena zboží bude účtována kupujícímu dle Smlouvy, jinak dle aktuální ceníkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího.
 2. Ceny budou fakturovány vždy s daní z přidané hodnoty, jedná-li se o dodávky zboží v rámci České republiky. Při dodávce zboží do zahraničí budou pro registrované plátce DPH ceny fakturovány bez daně z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a pro neplátce DPH budou ceny fakturovány se základní sazbou DPH. V případě změny právních předpisů týkajících se daní, bude DPH účtováno opět v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
 3. Kupující je povinen uhradit cenu za zboží dle Smlouvy, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. V případě prodlení je prodávající oprávněn požadovat, aby mu kupující uhradil smluvní penále ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Úhrada je považována za provedenou připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího popř. dnem úhrady prodávajícímu v hotovosti.

V. Dodání zboží

 1. Prodávající zajistí dodávku zboží v termínech dle Smlouvy, jinak do 21 dnů od data uzavření Smlouvy.
 2. Doprava objednaného zboží je zajištěna na náklady prodávajícího pouze při dodržení těchto podmínek (jinak dopravu hradí kupující):
  • Při dodání veškerého sortimentu, avšak minimálně při objednávce jednoho kusu kotle THERM.
  • Toto ustanovení se nevztahuje na řešení dopravy z důvodu reklamací či vracení zboží prodávajícímu.
 3. Kupující je povinen při převzetí zboží podepsat dodací list a přidat otisk svého razítka, má-li jej. Neuvede-li kupující při potvrzení převzetí zboží datum, platí za datum převzetí datum vystavení faktury a nebyla-li vystavena faktura, tak datum uzavření Smlouvy. V případě osobního výběru potvrdí kupující převzetí zboží nejpozději před opuštěním provozovny prodávajícího, v případě uzavření kupní smlouvy na základě písemné objednávky nejpozději v okamžik převzetí zboží kupujícím.

VI. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající je povinen kupujícímu odevzdat věc, která je předmětem koupě, a umožnit mu nabýt vlastnické právo k ní.
 2. Kupující je povinen zaplatit kupní cenu za zboží v souladu s těmito VOP a se Smlouvou.
 3. Kupující je povinen převzít zboží na základě avíza prodávajícího a v termínu dohodnutém ve Smlouvě.
 4. Prodej zboží a nakládání s ním je následně plně v režii kupujícího, na vlastní nebezpečí, náklad a odpovědnost kupujícího, ale kupující je povinen dbát zachování dobrého jména a obchodní pověsti prodávajícího.
 5. Kupující bude zajišťovat zásobování náhradními díly konečných uživatelů u zboží, které od prodávajícího zakoupil. Kupující je povinen poskytnout konečným uživatelům záruku v délce 24 měsíců.
 6. Prodávající poskytne prodlouženou záruku konečnému uživateli dle Záručních podmínek.
 7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VII. Nebezpečí škody na zboží, nabytí vlastnického práva

 1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku dodání zboží.
 2. Smluvní strany se dohodly, že kupující nabývá vlastnického práva, až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu.

VIII. Záruky

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží, a to co do množství a kvality. Pokud kupující při této prohlídce vady zjistí, je povinen je písemně (dopisem, faxem, e-mailem apod.) oznámit prodávajícímu nejpozději do 10 dnů od doby přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nepřiměřeným opotřebením zboží či nesprávnou instalací, vady způsobené přepravou po převzetí zboží, neodbornou manipulací, vady způsobené nenormalizovanými poměry v rozvodných sítích, nečistotami v plynu, ve vzduchu pro spalování, v topné nebo užitkové vodě, nedodržením parametrů el. energie, nevhodným odvodem spalin, nevhodným umístěním, dále na poškození způsobená vnějšími vlivy v důsledku přírodních či jiných jevů, živelných pohrom či vyšší mocí vč. poškození zamrznutím vody. Záruka zaniká při nesprávné montáži a při nedodržení předpisů pro provoz a údržbu obsažených v návodu k obsluze a údržbě. Při nedodržení provozních předpisů a norem, při poškození kotle uživatelem nebo třetí osobou, při zjištění neoprávněného zásahu do zboží (kotle), při použití nevhodných dílů cizí výroby, při svévolné změně údajů v záručním listě. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl ze specifikace objednávky, nebo jejího potvrzení (např. zboží nižší jakosti atp.).
 3. Vadné díly, které budou v rámci záruky nahrazeny jinými, se stávají majetkem prodávajícího.

IX. Ochrana důvěrných informací

 1. Smluvní strany se dohodly, že všechny informace, které si navzájem poskytly v rámci uzavírání a plnění Smlouvy, dále informace tvořící její obsah a informace, které si poskytnou, nebo jinak vyplynou z jejího plnění, zůstanou utajené.
 2. Smluvní strany se dohodly, že utajené informace neprozradí třetím osobám a přijmou taková opatření, aby znemožnily jejich přístupnost třetím osobám. Toto neplatí v případech, kdy
  • smluvní strany mají takovou povinnost stanovenou zákonem,
  • informace poskytnou osobám, které mají zákonem danou povinnost mlčenlivost,
  • informace se stanou (popř. se již staly) veřejně známými či dostupnými jinak, než porušením povinnosti vyplývající z tohoto čl. VOP.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Jakékoliv změny nebo doplňky Smlouvy musí být provedeny písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami. Za písemnou formu bude považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.
 2. Tyto VOP obsahují úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a VOP a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 3. Odpověď strany Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 4. Pokud ve Smlouvě nebo ve VOP není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tato smlouva se řídí českým právem.
 5. Prodávající je oprávněn provést jednostrannou změnu těchto VOP v přiměřeném rozsahu. Prodávající na tuto změnu upozorní na svých internetových stránkách e http://thermona.cz/ vždy v časovém předstihu spolu s uvedením data nabytí účinnosti nových VOP. Pokud kupující nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí prodávajícímu svoje odmítnutí změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP. Pokud by z některé Smlouvy či VOP vyplynul nějaký závazek, u něhož je výpověď možná, pak činí výpovědní doba 1 měsíc ode dne doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
 6. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.
 7. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně, jinak na adresu sídla či místa podnikání dle veřejného rejstříku.
 8. Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení („RŘ“) před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 („Unie“) jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.
 9. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 12.4.2021
  

Níže máte možnost stáhnout si aktuální platné všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF.    

dl-icon-orange.pngStáhnout VOPPDF | 482 kB