Kotle používané v
domovních kotelnách

Hydraulický
rozdělovač THERMSET

Pro správnou činnost kaskádového systému kotlů je bezpodmínečně nutné oddělit kotlový a topný okruh, protože objemový průtok vody kotlového okruhu je proměnný v závislosti na počtu pracujících kotlů.

K oddělení kotlového a topného okruhu se používá hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HVDT), neboli anuloid. Při řešení konkrétní aplikace propojení hydraulické části kaskády kotlů THERM doporučujeme kvůli zachování vysoké efektivity provozu kondenzační kaskádové kotelny využít typizovaného hydraulického rozdělovače s integrovaným anuloidem THERMSET.

Zásobníky teplé vody
pro domovní kotelny

Pro zajištění ohřevu teplé vody nabízíme širokou škálu nepřímotopných zásobníků. Nabídka čítá řadu zásobníků typu NTR, které disponují jedním výměníkem, a řadu NTRR, která využívá dva výměníky.

Právě řada NTRR umožňuje ohřívat teplou vodu ze zdroje s větším výkonem, nebo připojit dva různé zdroje tepla. Například kombinace ohřevu plynovovou kotelnou a solárním systémem.

Odlučovače
a separátory nečistot

Na vratné potrubí topné vody před vstupem do anuloidu, nebo před vstupem do kotle vyžadujeme instalovat separátory nečistot topné vody. Odkalovač spolehlivě separuje z vody nečistoty a kaly, které mohou způsobit zanášení a ucpávání potrubí a hlavně výměníků kotlů.

Zachycené nečistoty mohou být jednoduchým způsobem odkaleny přes vypouštěcí ventil, a to i při plném provozu zařízení, bez nutnosti přerušení dodávky vody. Účinně odlučuje i nejjemnější pevné částice řádově od 10 μm tak, že výsledkem je čirá kapalina. V případě starých topných systémů je toto zařízení nezbytné.

Zařízení na úpravu
topné vody

Pro zajištění potřebné kvality topné vody se v rámci kaskádové kotelny instaluje chemická úpravna vody, která mimo jiné zajišťuje změkčení vody. Upravená voda je důležitá pro zajištění bezproblémové a dlouhé životnosti nejen samotných kotlů a jejich výměníků, ale i dalších částí hydrauliky kotelny.

Trojcestný ventil
pro ohřev teplé vody

Expanzní nádoba
topného systému

S ohledem na celkový objem vody v topném systému je projektem stanovena odpovídající expanzní nádoba. Expanzní nádoba tvoří bezpečnostní prvek celého systému a jeho umístění do systému je bezpodmínečné. Objem expanzní nádoby (velikost expanzního prostoru) je závislý na množství topného média v topném systému.

Nejčastěji se volí jedna či více expanzních nádob v závislosti na přístupnosti a dispozici prostoru kotelny.

Podle specifikace v projektu jsme schopni dodat různé typy a objemy expanzních nádob.

Rozvaděč regulace, kotelny a větví

Společnost Thermona nabízí ve svém portfoliu služeb a zboží také možnost kompletní dodávky a výstavby kotelny na klíč. Nejdůmyslnějším a často opomíjeným komponentem kotelny je samotná regulace kotelny. Vždy v závislosti na očekávání a předpokládaných funkcích umíme nabídnout optimální model regulátoru.

Pro jednodušší domovní instalace s jedním topným okruhem jsou určeny jednozónové regulátory.

Pro řízení topné soustavy až čtyř směšovaných větví (nebo jen čerpadlových) s kotlem nebo kaskádou kotlů je určen regulátor THERM VPT.

Pro průmyslové a jiné sofistikované systémy s libovolným počtem topných větví přinášíme systém řízení TRONIC. Jedná se o volně programovatelný regulátor se širokou škálou modifikací.

Vícezónový regulátor
THERM VPT

Regulátor THERM VPT je určený pro řízení až čtyř větví topné soustavy s kotlem nebo kaskádou kotlů. Systém počítá i s případným rozšířením o modul zabezpečení - THERM VPTPSK, a o modul s automatickým doplňovánímtopného systému -THERM VPTADS.

ovládání až 4 topných okruhů
řízení zón samostatnými pokojovými jednotkami
ekvitermní regulace
dálková správa - GSM, LAN, WiFi

rozšiřitelný modul zabezpečení THERM VPTPSK
rozšiřitelný modul dopouštění THERM VPTADS

Vícezónový regulátor
TRONIC

Tento systém je variantou kompletního systému měření a regulace kotelny. Volně programovatelný TRONIC 2032EX je určen pro průmyslové a jiné velké topné systémy, kde díky individualizaci umožňuje svoji implementaci. Doporučujeme volit v případě systému s více jak čtyřmi topnými okruhy.

řízení libovolného počtu větví
řešení pro průmyslové aplikace
volně programovatelný
ekvitermní regulace

dálková správa - GSM, LAN

Jednozónové regulátory

Jednozónový regulátor je vhodné použít v situacích, kdy je řízen jeden topný okruh bez směšovacího ventilu. Při této volbě obstarává všechny výpočty požadované teploty topného systému nadřazený regulátor.

Regulátor CR 04

programovatelný regulátor / ekvitermní regulace
nastavení týdenního programu

Regulátor PT 59 X

programovatelný regulátor / ekvitermní regulace
nastavení týdenního programu
možno doplnit modul GST 1 pro GSM komunikaci
možno doplnit modul MS2 pro signalizaci poruch

Regulátor PT 59

programovatelný regulátor / ekvitermní regulace
nastavení týdenního programu

Kaskádový regulátor
THERM TKR

Odkouření kaskády
kotlů

Odvod spalin kondenzačních kotlů zapojených do kaskády je možné řešit dvěma způsoby:

Každý kotel v kaskádě má samostatný koaxiální odtah. Alternativou samostatných kouřovodů jsou oddělené systémy (zvlášť je přiváděn vzduch a zvlášť jsou odváděny spaliny).

Spaliny od všech kotlů v kaskádě jsou vedeny společnou kouřovou cestou. Sání spalovacího vzduchu je řešeno z místnosti popřípadě z venkovního prostoru.