Návrh systémového čerpadla

Návrh systémového čerpadla je ve své podstatě jednoduchý, ale nelze jej podceňovat. Předimenzované čerpadlo může způsobovat problémy stejně jako čerpadlo poddimenzované. Tepelný příkon do soustavy ÚT a tepelný spád topné vody udává potřebné množství topné vody, jehož oběh v systému musí čerpadlo zajistit. Z katalogových listů výrobců čerpací techniky je zvoleno vhodné čerpadlo, jehož charakteristika odpovídá požadovaným výkonovým parametrům na dopravní množství. Na pracovní křivce čerpadla je určen optimální pracovní bod, kterým je dán tlak, jež je schopno čerpadlo při daném dopravním množství vyvodit. Tento tlak je dále uvažován pro výpočet celého systému ÚT při hydraulických výpočtech potrubí. Tím je dán pracovní bod čerpadla a pracovní charakteristika systému ÚT. Na základě přenášeného výkonu je určeno hmotnostní dopravní množství mdop (kg/sec) nebo objemové dopravní množství mobj (l/sec) čerpadla.

Oběhové čerpadlo Grundfos Magna3
Příklad systémového čerpadla Grundfos Magna3

Základní vztah pro množství tepla využitelného z topné vody je dán hmotnostním množstvím vody, měrnou tepelnou kapacitou vody (měrným teplem) a rozdílem teplot (ochlazením vody při předání tepla):

Q = mdop • c • Δt     (J)

Úpravou lze získat vztah pro výpočet hmotnosti vody, při daném množství tepla které z vody získáme jejím ochlazením. Hmotnost vody vypočteme ze vztahu:

mdop = Q / (c • Δt)     (kg)

Q        - přenášené množství tepla (J)
mdop - hmotnost vody (kg)
c         - měrné teplo vody (J/kg.°K)
Δt      - rozdíl mezi vstupní a výstupní teplotou - po předání tepla (°C)

Před a za zmiňované systémové čerpadlo je vhodné osadit uzavírací kulové ventily z důvodu případné výměny čerpadla. Čerpadlo je potřeba chránit před nečistotami uvolněnými z topného systému. K tomuto účelu se používá právě již dříve zmiňovaný filtr topné vody. Opět je třeba dbát na správné osazení filtru vůči směru proudění topné vody. Čerpadlo topného systému doporučujeme vždy osadit na výstup anuloidu, aby svým výkonem nezpůsobovalo nárůst tlaku topné vody v okruhu kaskády.