Domů Akce Cashback

Thermona CASHBACK 2022

Snižte spotřebu energií výměnou starého kotle za nový úspornější a navíc si užijte odměnu v podobě obnosu, který vám zašleme na bankovní účet. Na vybrané plynové kondenzační kotle, elektrické kotle a sety kotle a zásobníku zakoupené v době od 1. 8. do 30. 11. 2022 získejte odměnu za nákup těchto spotřebičů.

UPOZORNĚNÍ
Věnujte pozornost Úplným pravidlům akce.

Jak svoji odměnu získáte?

Jednoduše, rychle a z pohodlí domova.

Vaše spokojenost je pro nás prioritou, proto vše vyřídíte elektronicky.

1


Kupte vybraný kotel THERM

Kotel je nutné zakoupit v době od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022 (viz Úplná pravidla akce). Nákup kotle není omezen prodejcem, akce se vztahuje na všechny distribuční kanály ČR.

2


Kotel registrujte

Registrace probíhá jen a pouze na stránce www.thermona.cz/cashback a je nutné provést ji do 14 dní od nákupu. Registrovat kotel do akce je možné od 1. 8. 2022 do 14. 12. 2022.

Zaregistrovat výrobek
3


Užijte si svoji odměnu

Po ověření registračních údajů i dokumentů a splnění podmínek akce obdržíte odměnu na bankovní účet uvedený při registraci. Výše odměny se odvíji od modelu registrovaného kotle.

Registrace kotle do akce

UPOZORNĚNÍ
Před odesláním formuláře důrazně doporučujeme provést kontrolu vyplněných údajů. Předejte tak možnému prodlení z důvodu dodatečného ověřování a oddálení výplaty odměny.

Je nám líto, akce již byla ukončena.
  
 

Úplná pravidla akce

Tento dokument představuje soubor jasných a úplných pravidel marketingové akce – THERMONA CASHBACK 2022 (dále jen „akce“), která spočívá v poskytování finančních odměn konečným spotřebitelům (dále jen „odměna“), kteří zakoupí vybrané výrobky společnosti Thermona, spol s r. o. a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

 • I. Pořadatel a organizátor akce
   
  • Pořadatelem i organizátorem akce je společnost Thermona, spol. s r.o., se sídlem Stará osada 258, 664 84, Zastávka u Brna, IČO: 13692861, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 413 zastoupená Mgr. Markem Nováčkem, jednatelem (dále jen „výrobce“). Výrobce tak zajišťuje technickou, správní a finanční část akce, zejména pak akceptaci nároku a výplatu finančních prostředků představujících odměnu.

 • II. Termín a místo konání akce
   
  • Akce se vztahuje na vybrané výrobky výrobce zakoupené spotřebiteli v období od 1. 8. 2022 do 30. 11. 2022 (dále jen „rozhodná doba“) v kamenných a internetových prodejnách i u realizačních firem se sídlem v České republice, resp. u provozovatelů těchto prodejen majících sídlo na území České republiky (dále jen „místo konání akce“). Registrovat se do akce je možné v termínu od 1. 8. 2022 00:00:00 hod. do 14. 12. 2022 23:59:59 (dále jen „doba konání akce“) a výlučně na webové stránce www.thermona.cz/cashback (dále jen „akční web“), nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od nákupu.

 • III. Účastník
   
  • Účastníkem akce se může stát pouze konečný spotřebitel, kterým je fyzická osoba starší 18 let, má trvalý pobyt i doručovací adresu na území České republiky, disponuje bankovním účtem vedeným u finančního subjektu v České republice a splní další podmínky stanovené těmito pravidly (dále jen „účastník“).

 • IV. Účast v akci
   
  • Pro zařazení do akce musí účastník splnit všechny následující podmínky:

   1. Zakoupí v rozhodné době alespoň jeden z výrobků výrobce uvedených v Příloze č. 1 – plynový kondenzační kotel, elektrický kotel nebo set kotle a zásobníku (dále jen „akční výrobek“), přičemž doklad prokazující tento nákup, tj. účtenka, faktura či jiný daňový doklad prokazující zaplacení kupní ceny akčního výrobku (dále jen „akční účtenka“), mu umožní registraci do akce. Akce se týká pouze nákupu nových výrobků (akce se netýká použitých, vrácených nebo opravených výrobků).
   2. V době konání akce provede účastník registraci prostřednictvím určeného registračního formuláře akce (dále jen „registrační formulář“) vyplněním či vložením následujících údajů:
    1. vyplní své kontaktní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, telefon, e-mail, adresu instalace akčního výrobku a bankovní účet (vedený u finančního subjektu v České republice),
    2. vyplní označení akčního výrobku uvedením výrobního čísla v platném formátu,
    3. vyplní zaškrtnutím políčka souhlas účastníka s pravidly této akce a se zpracováním jeho osobních údajů,
    4. vloží datový soubor s naskenovanou nebo nafocenou akční účtenkou, která prokazuje řádné a včasné provedení nákupu akčního výrobku (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 2 MB),
    5. vloží datový soubor s naskenovaným nebo nafoceným identifikačním štítkem (ze záručního listu nebo návodu k obsluze), který prokazuje nákup konkrétního akčního výrobku (ve formátu PDF, JPG nebo GIF s maximální doporučenou datovou velikostí 2 MB)
    a celý takto vyplněný registrační formulář úspěšně odešle výrobci prostřednictvím k tomu určeného tlačítka „zaregistrovat výrobek“ (dále jen „registrace“).
   3. Ponechá si svou akční účtenku dokládající nákup akčního výrobku, kterou použije jako doklad pro případné ověření nároku na uplatnění odměny.
  • Výrobce pro účely zařazení účastníka do akce akceptuje jak elektronicky vystavené, tak i ručně vystavené akční účtenky, prokazující provedení akčního nákupu v rozhodné době a v místě konání akce, doklad však vždy musí obsahovat čitelnou specifikaci akčního výrobku, který je předmětem nákupu, zejména skladové číslo nebo název akčního výrobku.

  • Pokud si účastník zakoupil více akčních výrobků v rámci jednoho akčního nákupu (a tedy disponuje ve vztahu k vícero akčním výrobkům jedinou akční účtenkou), nahrává do registračního formuláře pouze tuto jedinou akční účtenku, avšak tolikrát, zakoupení kolika akčních výrobků tato účtenka dokumentuje. V uvedeném případě je tedy nutné učinit opakovaně registraci za použití shodných registračních údajů s výjimkou výrobního čísla akčního výrobku. Pokud účastník zakoupil více akčních výrobků prostřednictvím několika samostatných akčních nákupů (a tedy disponuje vícero akčními účtenkami dokumentujícími tyto akční nákupy), nahraje tyto akční účtenky vždy v rámci samostatných registrací, do nichž je povinen vyplnit tytéž registrační údaje.

  • Výrobce si vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku účastníka na účast v akci od každého účastníka originál účtenky, jakož i případně další nezbytné doklady za účelem ověření údajů uvedených v registračním formuláři (např. občanský průkaz za účelem ověření věku účastníka), a dále též prokázání existence akčního výrobku, se kterým se účastník zapojil do akce (tedy akčního výrobku, který obsahuje výrobní číslo registrované účastníkem dle článku IV. písm. b) těchto pravidel. Pokud účastník nepředloží na výzvu organizátorovi akční účtenku splňující podmínky těchto pravidel, popř. další vyžadované nezbytné doklady prokazující nákup akčního výrobku, bude z akce vyřazen a na odměnu mu nevzniká nárok.

  • Pokud účastník odstoupí od kupní smlouvy na akční výrobek, zaniká účastníkovi nárok na vyplacení odměny a byla-li odměna účastníkovi již vyplacena, je povinen odměnu vrátit současně s vrácením akčního výrobku, za jehož nákup odměnu získal v plné výši na bankovní účet výrobce.

  • Do akce budou zařazeni pouze ti účastníci, kteří splní všechny stanovené podmínky akce a budou postupovat v souladu s pokyny uvedenými v těchto pravidlech. Výrobce má právo závěrečného posouzení splnění stanovených podmínek akce jednotlivými účastníky.

  • Z účasti bude vyloučen účastník v případě, že výrobce zjistí, nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany registrujícího se účastníka akce, či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k účasti v akci.

  • Osoby nesplňující podmínky účasti v akci, nebo jednající v rozporu s pravidly akce, nebudou do akce zařazeny, anebo budou z akce vyloučeny. V případě, že registrující se osoba uvede v registračním formuláři nepravdivé informace, nestává se účastníkem akce a nemá nárok na odměnu.

 • V. Výše odměny v akci
   
  • Účastníkem se stává každý účastník akce (spotřebitel), který v rozhodné době a místě konání akce zakoupí akční výrobek, učiní registraci a splní všechny podmínky této akce. Výše odměny je rozlišena dle modelu (typu kotle) zakoupeného akčního výrobku, specifikace odměn je obsažena v Příloze č. 1 těchto pravidel.

  • Účastník akce bude po schválení registrace výrobcem kontaktován na telefonním čísle, či e-mailu, který uvedl v registračním formuláři, a to po vyhodnocení jeho nároku na odměnu, nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne odeslání registračního formuláře na akčním webu výrobce. V případě neúplné žádosti bude účastník akce vyzván e-mailem, nebo telefonicky k doplnění chybějících údajů, které musí účastník do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení výzvy k doplnění poskytnout výrobci nazpět. Výrobce prohlašuje, že číslo bankovního účtu účastníka bude užito výhradně pro účely výplaty odměny a ověření nároku účastníka na odměnu v souladu s článkem IV. písm. b) bod 1 těchto pravidel.

  • Odměna bude účastníkovi zaslána na bankovní účet, který účastník uvedl do registračního formuláře, a to nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od dne schválení registrace. V případě, že se pořadateli nepodaří účastníka opakovaně kontaktovat nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů po době konání akce, či účastník na výzvu nepředloží originál akční účtenky, nárok účastníka na odměnu nevzniká.

 • VI. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva
   
  • Odesláním registračního formuláře vyjadřuje účastník souhlas s pravidly akce, které se zavazuje plně dodržovat, a v souladu s článkem IV. písm. b) bod 3 těchto pravidel souhlasí se zpracováním osobních údajů.

  • Odesláním registračního formuláře bere účastník akce na vědomí, že pro účely této marketingové akce je nutné zpracování osobních údajů účastníka dle těchto podmínek. Bez zpracování osobních údajů dle těchto pravidel není možná účast v akci, neboť zpracování je nezbytné pro její organizaci, vyhodnocení a kontrolu dodržování pravidel. Právním základem zpracování osobních údajů pro účely účasti v akci je souhlas se zpracováním osobních údajů, a tudíž s pravidly a vstupem do akce prostřednictvím registrace. Souhlas je nezbytný pro možnost účasti v akci. Souhlas je možné kdykoliv odvolat, avšak účast účastníka bude v rámci akce ukončena. Osobní údaje jsou uchovávány zabezpečeně v elektronické podobě, přičemž zpracování probíhá ručně.

  • Správcem i zpracovatelem osobních údajů je výrobce.

  • Účelem zpracování osobních údajů je zajištění realizace, organizace, vedení, vyhodnocení akce a kontrola a následná kontrola vrácení peněz.

  • Osobní údaje uvedené v registračním formuláři budou uchovány v databázi výrobce po dobu potřebnou k plnění této smlouvy a následnou ochranu práv a oprávněných zájmů výrobce. Pro shora uvedený účel budou zpracovávány osobní údaje účastníků v rozsahu registračního formuláře (a to zejména jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mail, číslo účtu) a dále model a výrobní číslo spotřebiče, datum a čas registrace. Osobní údaje budou uchovány po dobu nezbytně nutnou pro plnění stanoveného účelu, případně do písemného odvolání souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let.

  • Účastník, který chce svůj souhlas vůči příslušnému správci odvolat, má na správce jakoukoliv otázku v souvislosti se zpracováním osobních údajů, nebo požaduje uplatnění některého práva, se může obrátit na správce prostřednictvím elektronické pošty na adresu: privacy@thermona.cz.

 • VII. Závěrečná ustanovení
   
  • Účastí v akci projevuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Výrobce neodpovídá za škodu, která účastníkovi vznikne v souvislosti s jeho účastí v akci. Výrobce jako pořadatel a organizátor akce nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky účastníka v souvislosti s přijetím odměny.

  • Odměnu není možné získat jiným způsobem než způsobem podle těchto pravidel.

  • Výrobce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s registrací a účastí účastníka v akci. Vymáhání účasti v akci soudní cestou je vyloučeno.

  • Výrobce si vyhrazuje právo akci zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla na základě svého jednostranného rozhodnutí.

  • Výrobce si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání odměny v akci. Výrobce přijetím registrace účastníka v akci a schválením nároku na odměnu nepřebírá vůči účastníkům akce žádné jiné závazky a účastníci, jimž byl schválen nárok na odměnu dle těchto pravidel nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany výrobce jako pořadatele a organizátora akce než na plnění uvedená v těchto pravidlech.

  • Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na akčním webu výrobce. Pravidla mohou být měněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu. Účinnost změn pravidel nastává okamžikem zveřejnění dodatků tyto změny obsahujících na akčním webu výrobce.

V Zastávce 29. července 2022
Mgr. Marek Nováček v. r.
    jednatel společnosti

Příloha č. 1: Akční výrobky a výše odměn

Kondenzační kotle:

Skl. číslo Název Odměna
10101 THERM 14 KDN 1500 Kč
10105 THERM 18 KD 1500 Kč
1093 THERM 24 KDN 1500 Kč
1096 THERM 25 KD 1500 Kč
10117 THERM 35 KD 1500 Kč
10124 THERM 49 KD 2000 Kč
10120 THERM 65 KD 3000 Kč
1090 THERM 90 KD.A 3000 Kč
10125 THERM 18 KDC 1500 Kč
1091 THERM 24 KDCN 1500 Kč
1098 THERM 25 KDC 1500 Kč
10126 THERM 35 KDC 1500 Kč
10102 THERM 14 KDZN 1500 Kč
10106 THERM 18 KDZ 1500 Kč
1092 THERM 24 KDZN 1500 Kč
1097 THERM 25 KDZ 1500 Kč
10118 THERM 35 KDZ 1500 Kč
10103 THERM 14 KDZN 5 1500 Kč
10107 THERM 18 KDZ 5 1500 Kč
1094 THERM 24 KDZN 5 1500 Kč
1099 THERM 25 KDZ 5 1500 Kč
10119 THERM 35 KDZ 5 1500 Kč
1095 THERM 24 KDNS 1500 Kč

Sety kondenzačního kotle a externího zásobníku TV:

Skl. číslo Název Odměna
10102/100 THERM 14 KDZN + 100 NTR/HV 1500 Kč
10102/125 THERM 14 KDZN + 125 NTR/HV 1500 Kč
1092/100 THERM 24 KDZN + 100 NTR/HV 1500 Kč
1092/125 THERM 24 KDZN + 125 NTR/HV 1500 Kč
10106/100 THERM 18 KDZ + 100 NTR/HV 1500 Kč
10106/125 THERM 18 KDZ + 125 NTR/HV 1500 Kč
1097/100 THERM 25 KDZ + 100 NTR/HV 1500 Kč
1097/125 THERM 25 KDZ + 125 NTR/HV 1500 Kč
10106/80 THERM 18 KDZ + 80/S 1500 Kč
1097/80 THERM 25 KDZ + 80/S 1500 Kč
10118/80 THERM 35 KDZ + 80/S 1500 Kč

Elektrické kotle:

Skl. číslo Název Odměna
1601.1 THERM EL 8 1000 Kč
1602.1 THERM EL 15 1000 Kč
1603.1 THERM EL 23 1000 Kč
1604.1 THERM EL 30 1000 Kč
1605.1 THERM EL 38 1000 Kč
1606.1 THERM EL 45 1000 Kč
1607.1 THERM EL 5 1000 Kč
1608.1 THERM EL 9 1000 Kč
1609.1 THERM EL 14 1000 Kč
1611.1 THERM ELN 8 700 Kč
1612.1 THERM ELN 15 700 Kč

Sety elektrického kotle a externího zásobníku TV:

Skl. číslo Název Odměna
1608/100 THERM EL 9 + 100 NTR/HV 1000 Kč
1608/125 THERM EL 9 + 125 NTR/HV 1000 Kč
1609/100 THERM EL 14 + 100 NTR/HV 1000 Kč
1609/125 THERM EL 14 + 125 NTR/HV 1000 Kč

Ke stažení

Níže přinášíme možnost stažení úplných pravidel marketingové akce Thermona CASHBACK 2022 a dalších dokumentů s nimi souvisejících (dodatků apod.). 

dl-icon-orange.pngÚplná pravidla akcePDF | 0,4 MB